Privacy policy

Yoga Sophie Barendrecht, lesgevend in het Paramedisch Centrum Oranjewijk, gebroken Meeldijk 123, Barendrecht. Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Policy.

Contactgegevens:

Lesgevend in het Paramedisch Centrum Oranjewijk, gebroken Meeldijk 123, Barendrecht.
Tel: 0180-617358
Email: sophiedejaegere@chello.nl

Sophie De Jaegere is de Functionaris Gegevensbescherming van Yoga Sophie Barendrecht zij is te bereiken via
Tel: 0180-617358
Email: sophiedejaegere@chello.nl of via ons contactformulier

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Yoga Sophie Barendrecht verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Yoga Sophie Barendrecht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien u informatie wilt of vragen heeft over onze lessen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Yoga Sophie Barendrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Yoga Sophie Barendrecht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Yoga Sophie Barendrecht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yoga Sophie Barendrecht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Sophie De Jaegere Email: sophiedejaegere@chello.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Yoga Sophie Barendrecht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen over onze Privacy Policy bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yoga Sophie Barendrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Sophie De Jaegere Email: sophiedejaegere@chello.nl